užitečné informacekontakt
Hlavní strana > Co se ví o členech SM komunit

Co se ví o členech SM komunit

     V minulosti byl mezi sexuology rozšířený názor, že se v SM komunitách jiné ženy než prostitutky vyskytují jen zřídka(1). Studie na vzorku 45 žen z SM subkultury dokládá, že 34 z nich se prostitucí nikdy nezabývalo. Autoři studie(23) uvádějí, že ženy zabývající se prostitucí v prostředí SM komunit lze rozpoznat podle vyššího počtu partnerů, vyšší frekvence kontaktů a výrazně vyššího ročního příjmu (průměrně 25 818$ ročně naproti 10 219$ ročně).

     Levitt, Moser a Jamison(23) získávali data v U.S.A od členek dvou SM komunit a v 11 případech i pomocí medií publikujících pro SM orientované jedince (celkem 45 zkoumaných žen). Autoři starší studie Breslow, Evans, Langley(24) získávali data pouze pomocí takových medií (celkem 52 zkoumaných žen). Oba týmy sledovaly rozdělení preferencí v rámci SM aktivit u žen. Nejvíce SM zaměřených žen preferovalo submisivní roli (47% a 40%), stejně dominantních jako submisivních se cítilo méně z nich (41,2% a 32,5%), nejméně bylo dominantně zaměřených (11,7% a 27,5%).
     Co se týče sexuální orientace, v obou studiích většina SM zaměřených žen byla heterosexuální (67,6% a 57,9%), jen velmi malé procento uvádělo svou orientaci jako čistě homosexuální (11,8% a 2,6%), ale značná část se cítila bisexuální (20,6% a 39,5%). Tyto výsledky vzhledem ke způsobu získání a statistickému zpracování dat mají jen orientační hodnotu.
     Ve studii Levitta, Mosera a Jamisona odpovědělo "ano" na otázku, zda by si přály nemít SM orientaci, 12,5% SM zaměřených žen.
     Zkoumané ženy byly naproti ostatní populaci více vzdělány a méně často uzavíraly sňatky. Nejoblíbenějšími sexuálními aktivitami byl pro ně spanking (naplácání), bondage, orální sex a scénky typu pán a otrok. (Prvky těchto aktivit se častou vyskytují při sexuálním chování typu SM společně.)
     Výše uvedené údaje mají spíše orientační charakter vzhledem k počtu dotazovaných žen a způsobu, jakým byly kontaktovány.

     Přesnější informace jsou k dispozici o mužích. Autoři Sandnabba, Santtila a Nordling(2) shromáždili údaje od 164 homosexuálně a heterosexuálně orientovaných mužů ze dvou finských komunit. Zjistili, že 61 účastníků výzkumu má vedoucí pozici v zaměstnání a 60,6 se zabývá různou formou veřejných služeb ve společnosti (například jako členové školního výboru apod.). Sexuální orientace (homosexualita/heterosexualita), ani sexuální preference (sadismus/masochismus) neměly na vliv na postavení v zaměstnání, ale homosexuální účastníci výzkumu pracovali jako "bílé límečky" (vedoucí nebo řídící pracovníci) v administrativě a v oblasti vzdělávání, heterosexuální účastníci jako "modré límečky" (úředníci) v oblasti služeb a průmyslu ( 2(10, n=161)=32,17; p<0,001). Je třeba dodat, že účastníci výzkumu v oblasti průmyslu pracovali méně často než je průměr finské populace (14,1% naproti 38,8%), zatímco v ostatních zmiňovaných oblastech pracovali častěji (administrativa 23,9% vůči 10,6%, služby 33,1% vůči 20,4%, péče o nemocné a ošetřovatelství 8% vůči 2,4%, učitelství 8,4% vůči 4,3%)
     Výše finančního příjmu účastníků nesouvisela se sexuální orientací ani s jejich SM preferencemi. Účastníci výzkumu však měli vyšší příjem a byli vzdělanější než průměrná populace ve Finsku.
     Přitom výlučně dominantní a převážně dominantní účastníci vykazovali tendenci k lepšímu vzdělání než výlučně masochističtí a převážně masochističí účastníci výzkumu (2(6, n=124)=12,16; p<0,06). Homosexuální účastníci měli sklon být lépe vzděláni než heterosexuální jedinci ( 2(12, n=162)=20, 58 p 0,06).

     Větší část heterosexuálních účastníků výzkumu byla masochisticky zaměřená, zatímco větší část homosexuálních účastníků byla sadisticky zaměřená (2(1, n=84)=3,50; p<0,06).
     Homosexualita nebo heterosexualita účastníků nevykazovala souvislost s jejich věkem, ale co se týče SM, nejvíce sadisticky orientovaných účastníků bylo ve věku 21-30 let (2(6, n=163)=12,44; p<0,05). Rozdělení účastníků podle sexuální orientace a SM preferencí je uvedeno v tabulce 1.2.

Tab.1. Sexuální charakteristika účastníků výzkumu.2 Připomínám, že výzkum probíhal v jednom homosexuálním a jednom heterosexuálním klubu SM zaměřených jedinců a sexuální orientace (homosexualita nebo heterosexualita) odráží počty členů v obou klubech, nikoliv tedy například zastoupení homosexuálních osob mezi všemi SM orientovanými jedinci.(2)

Sexuální orientace %
Výlučně heterosexuální 28,4
Převážně heterosexuální 12,3
Bisexuální 4,3
Převážně homosexuální 17,3
Výlučně homosexuální 37,7
SM preference
Výlučně sadističtí 7,4
Převážně sadističtí 18,4
Stejně dominantní jako submisivní 23,9
Převážně masochističtí 35,6
Výlučně masochističtí 14,7

     Průměrný počet dětí u účastníka výzkumu byl 0, 477 (SD 0,94) ( u homosexuálních 0,1; SD 0,37 a u heterosexuálních 0,84; SD 1,07), tj. nižší než u finské populace celkově, kde je odpovídající počet dětí na jedince 1,70. Nepodařilo se ověřit, zda autoři výzkumu provedli statistickou korekci na vzdělání účastníků. Jestliže ne, může být tento výsledek zkreslen. Obecně platí, že lidé s vyšším vzděláním, kteří byli ve sledovaných SM komunitách zastoupeni více než v běžné populaci, mají méně dětí než lidé s nižším vzděláním.
     Kdyby se mohli rozhodnout svobodně, 42,1% účastníků by chtělo svou sexualitu projevovat s partnerem v rámci partnerského vztahu. Výlučně masochističtí jedinci měli sklon chtít více projevit svou sexualitu v rámci partnerského vztahu než všichni ostatní účastníci výzkumu.
     Samo bez partnera žilo 45,1% účastníků. V běžné finské populaci tak naproti tomu žije jen 19,1% jedinců. 28,6% účastníků výzkumu mělo stálého partnera, 4,9% z nich žilo s partnerem, 14,9% bylo ženatých a 7,9% rozvedených. Vysoký počet jedinců, kteří žijí sami, naproti ostatní populaci, může být dán podle autorů výzkumu obtížemi vyhledat vhodného partnera, který by sdílel stejné sexuální zájmy, což vyžaduje zapojení do SM subkultury. Sandnabba, Santtila a Nordling(2) rovněž zdůrazňují nízký počet sadistických žen naproti vysokému počtu masochistických mužů (2),(25). Všechny tyto skutečnosti vedou k negativním zkušenostem při vyhledávání partnera a následně k tomu, že jedinci preferující SM po trvalém partnerském svazku touží(2) a pokud se jim jich podaří takového svazku dosáhnout, velmi si ho váží.

     Výlučně heterosexuální účastnící výzkumu si byli vědomí své orientace dříve než převážně heterosexuální, převážně homosexuální a výlučně homosexuální (F(4,159)=4,06; p<0,01). Výlučně heterosexuální jedinci přitom měli první zkušenost s SM dříve něž zbývající kategorie. Převážně homosexuální účastnící měli první zkušenost se SM dříve něž výlučně homosexuální účastnící (F(4,158)=3,71; p<0,01). To nasvědčuje podle autorů tomu, že rozvoj SM chování začíná po zkušenosti s běžnější formou sexu a po ustálení sexuální orientace, která u homosexuálních mužů nastává později než u heterosexuálních.
     V jakém věku si účastníci výzkumu uvědomili poprvé svou SM orientaci, kdy měli první zkušenost s SM a kdy začali praktikovat SM interakce pravidelně, je uvedeno v tabulce 2.

Tab.2. Věk, kdy si účastníci výzkumu uvědomili poprvé své SM zaměření, kdy měli první zkušenost s SM a kdy začali praktikovat SM interakce pravidelně.(2) Ke každé věkové skupině je uvedeno, kolik procent lidí si v tomto věku uvědomilo SM orientaci, mělo s SM první zkušenost a provozovalo SM pravidelně.

Věková skupina Uvědomění si SM orientace % První zkušenost s SM % Pravidelná SM aktivita %
>10let 9,3 5,0 1,3
11-13let 12,3 6,2 4,4
14-17let 19,1 10,6 6,3
18-20let 17,3 15,5 14,4
21-25let 19,8 31,7 33,8
26-30let 11,7 14,9 20,6
31let> 10,5 16,1 19,4

     Výlučně masochističtí jedinci se po první SM zkušenosti cítili více provinile než všechny ostatní skupiny s výjimkou jedinců stejně masochisticky jako sadisticky orientovaných. Podle autorů je to proto, že masochisticky zaměření muži cítí rozpor mezi svým zaměřením a rolí, jaká se od mužů očekává v sociálních interakcích. Kvůli nízkému počtu dominantních žen není zjištěno, jak vnímají dominantní ženy rozpor mezi svou orientací a očekávanou rolí ženy v sociálních interakcích.
     V tabulce 3 jsou uvedeny reakce účastníků po první SM zkušenosti(2). Bisexuálové se cítili více v bezpečí než výlučně homosexuální jedinci. Převážně heterosexuální účastníci si přáli zopakovat zkušenost více než všechny ostatní skupiny s výjimkou skupiny bisexuálů.

Tab.3. Emocionální reakce po první SM zkušenosti.(2)

Prohlášení Úplně souhlasí % Částečně souhlasí % Částečně nesouhlasí % Úplně nesouhlasí %
Cítil jsem se šťastný 47,5 38,9 8,6 4,9
Cítil jsem se provinile 6,9 16,3 16,9 60,0
Byl jsem hrdý 17,0 41,5 23,9 17,6
Cítil jsem se bezpečně 47,5 31,9 13,1 7,5
Myslel jsem, že to bylo nemorální 1,9 10,1 11,3 76,7
Bál jsem se budoucnosti 6,9 13,2 8,8 71,7
Chtěl jsem to udělat znovu 88,8 7,5 3,1 0,6
Byl jsem znepokojený, ustaraný 3,8 17,6 16,4 62,3
Byl jsem znechucený sám sebou 0,0 9,4 13,2 77,4
Byl jsem rád 54,1 32,1 8,2 5,7

     Účastníci byli vyzváni, aby uvedli 1) stupeň SM interakcí, kterých se účastní 2) stupeň SM interakcí, jaký by provozovali nejraději 3) stupeň, jaký by nejraději volil jejich partner. Přitom co je mírná, co střední a co tvrdá SM interakce nebylo nijak definováno a záleželo tedy pouze na účastníkovi, jak tyto stupně vnímá. Údaje jsou uvedeny v tabulce 4.(2) Zpracování preferencí ukázalo, že účastnící provozují mírnější stupeň interakcí, než jaký by volili nejraději ( 2(2, n=160)=67,03; p<0,0001). Ze srovnání stupně, jaký by jedinec nejraději volil, a stupně, jaký si myslí, že by nejraději volil jeho partner,vyplynulo, že by účastníci preferovali drsnější interakce, kdyby si mysleli, že by je jejich partner nejraději volil také ( 2(2, n=159)=26,73; p<0,0001). Podle autorů tak mohou například jednat proto, aby partnerovi neublížili. Interakce, kterým by účastníci dali přednost, mohou také odrážet fantasii účastníka spíše než skutečné přání převádět takové fantazie do reality nebo mohou být dány nespokojeností s pokusy odehrát tyto fantasie v realitě. Roli může mít i nedostatečně citlivá komunikace mezi partnery, která je u SM interakcí nesmírně důležitá. Je možné, že SM kluby směrují své členy směrem k sociálně lépe akceptovatelným modelům chování, jejichž výsledem jsou opatrnější projevy chování.

Tab.4. Kvalita SM interakcí. Účastníci výzkumu takto ohodnotili sami sebe a odhadovali preference svých partnerů.(2)

SM interakce SM interakce, kterých se jedinec účastní % SM interakce, kterým by dal přednost % SM interakce, které by nejvíce uvítal partner jedince podle odhadu jedince %
mírné 45,6 20,1 40,1
střední 48,1 64,8 48,1
tvrdé, drsné 6,3 15,1 11,8

     Bylo zjištěno, že 88,4% účastníků výzkumu provozovalo souhlasný sex bez SM prvků předtím než se začali zabývat SM. Výlučně sadističtí jedinci měli tendenci více zkoušet běžný sex před SM aktivitami než výlučně masochističtí jedinci (n=36, p<0,08). Přitom 4,9% účastníků přestalo provozovat tento sex po zapojení do SM aktivit. Průměrný věk, kdy přestali provozovat běžný sex bez SM prvků byl 25,07 roku (SD 6,04).
     Pouze 27,2% účastníků výzkumu podporovalo tvrzení, že je může uspokojit jen sex s přítomnými SM prvky (SM sex). Jedna třetina masochistů uvedla, že je dokáže uspokojit výlučně SM. Co se týče homosexuality a heterosexuality, větší tendenci souhlasit s tímto tvrzením měli heterosexuální účastníci výzkumu ( 2(2, n=160)=5,79; p<0,06).
     Většina účastníků výzkumu však provozovala rovněž sex bez SM prvků. Otázkou zůstává, do jaké míry u těchto styků hraje roli fantasijní složka, tedy zdali si u takového sexu účastníci nepředstavují SM interakce.

     Pouze 2,9% účastníků uvedlo, že nemohli nikdy najít partnera pro SM sex. Účastníci, kteří praktikovali SM sex s ostatními navíc k tomu, že měli stálého partnera a nebo ti, kteří praktikovali SM sex s ostatními a stálého partnera neměli, uváděli, že 46,0% jejich příležitostných partnerů praktikovalo SM.
     V pozici masochisty se ojediněle účastnilo SM interakce 25,0% výlučně sadistických účastníků. Naproti tomu 36,3% výlučně masochisticky orientovaných účastníků bylo schopných při ojedinělých příležitostech zaujmout pozici sadisty.
     Autoři se také zabývali změnami v preferencích sledovaných jedinců. Bylo zjištěno, že 46,3% účastníků neměnilo preference, 17,9% změnilo preference směrem k sadistickému chování, 21,6% změnilo preference směrem k masochistickému chování. Rozdíl mezi počtem jedinců, kteří změnili chování směrem k sadismu a počtem těch, kteří změnili chování směrem k masochismu, není statisticky významný. Tyto údaje nepotvrzují hypotézu o vývoji z pozice masochisty směrem k sadismu(26). Autoři v této souvislosti zdůrazňují, že navíc většina těch, kteří změnili orientaci, ji změnili směrem k masochismu a většina mladých účastníků výzkumu byli sadisticky orientovaní jedinci.

     Nejvíce účastníků výzkumu (34,1%) provozovalo SM sex 2-5krát posledních 12 měsíců. Heterosexuálové měli v průměru méně sexuálních interakcí než homosexuálové a bisexuálové (F(2,159)=3,75; p<0,05). Sadisticky orientovaní jedinci měli tendenci k většímu počtu SM interakcí než masochisticky orientovaní jedinci (F(2,159)=2,85; p<0,06). Přitom průměr běžné populace byl ve Finsku 50 sexuálních styků ročně.
     Průměrná frekvence SM sexu, kterou by si bývali přáli účastníci výzkumu, byla 6,02 sexuálních interakcí měsíčně (SD 6,21 n=150). Přitom se toto přání neměnilo podle sexuální orientace (homosexualita/heterosexualita) ani podle SM preferencí (sadismus/masochismus).

     K nejoblíbenějším SM aktivitám patřil orální sex, bondage (svazování), nošení kožených obleků a prvků výstroje, nejméně populární bylo užívání nožů a ostří, cévkování, zoofilie. Homosexuální účastníci měli raději kožené oblečení a prvky, anální pohlavní styk, rimming (lízání konečníku), vibrátory, zápasení, specielní výstroj, scénky s použitím uniforem. Naproti tomu heterosexuální účastníci dávali častěji přednost slovnímu ponižování, nošení masek a pásek přes oči, roubíkům, gumovému oblečení a gumovému vybavení, bičování rákoskou, vaginálnímu styku, oblékání jako druhé pohlaví, svěracím kazajkám. Také častěji užívali hraní rolí v rámci SM scének, viz. tabulka 5. Sexuální aktivity a podíl účastníků na nich ukazuje tabulka 5.(2). Zjištěné výsledky se značně shodují s preferencemi sexuálních aktivit zjištěných autory Moserem a Levittem u SM komunit(25) v USA.

Tab. 5. Hraní rolí. Role, ve kterých se účastníci výzkumu podíleli na SM scénkách nebo které si představovali ve svých sexuálních fantasiích. (2)

Role v SM scénkách a fantasiích
Přísný šéf a zlobivá sekretářka.
Pán a služebná, starší muž a děvčátko, vlk a Červená Karkulka, dva psi při kopulaci.
Veřejné ponížení: moje dívka mi přikázala, ať ukážu zbičovanou zadnici kamarádům.
Kněz a zpovídající se hříšník.
Otec a syn, otec se chová aktivně (sadisticky), syn pasivně (masochisticky).
Homosexuálové oblečení v jeansech a jejich sexuální hrátky.
Paní a koberec.
Scénky "z vězení" a "vojenského výcviku".
Otec vyplácí zlobivou holčičku, ohnutou přes koleno.
Královna a její otroci.
Řidič popelářského vozu a jeho pomocník, různé splašky a odpadní vody.
Pánský holič a zákazník.
Sexuální scénky v potápěčském nebo surfařském oblečení.
Vůdce a vojáci, námořní kapitán a posádka, výcvik od sadistického kapitána, trénink poslušnosti, vymývání mozku (brain washing), plazení se v bahně.

Tab.6. Procenta účasti na různém sexuálním a SM orientovaném chování a hraní rolí. Jedinci se tohoto chování účastnili v posledních 12 měsících před výzkumem.(2)

Chování Účastnilo se % Účast jako sadista % Účast jako masochista % Účast jako sadista i masochista %
Orální sex 95,1 14,0 23,8 57,3
Bondage (svazování) 88,4 13,4 26,8 48,2
Kožené oblečení a pomůcky 87,2 13,4 23,8 50,0
Bičování 81,8 9,8 23,2 48,8
Anální soulož 81,7 13,4 18,3 50,0
Lízání konečníku 77,5 7,3 22,0 48,2
Pouta 73,2 11,6 24,4 37,2
Řetězy 70,8 11,2 23,8 34,8
Vibrátory 70,2 13,4 22,0 34,8
Slovní ponižování 70,1 10,4 26,2 33,5
Svazování penisu 68,3 11,0 27,4 29,9
Kolíčky, spony 67,6 9,1 25,6 32,9
Masky, pásky přes oči 64,1 10,4 22,0 31,7
Naplácání 64,0 14,0 18,3 31,7
Roubíky 53,0 7,9 20,1 25,0
Gumové prvky 53,0 7,3 20,1 25,6
Kousání 51,2 9,1 12,2 29,9
Výprask rákoskou 50,7 9,8 15,9 25,0
Urolagnie (užití moči) 50,6 9,8 14,6 26,2
Pachy těla 45,8 7,3 16,5 22,0
Zápasení 45,1 9,8 8,5 26,8
Klystýry 42,7 6,7 22,0 14,0
Závaží, činky 41,5 5,5 18,9 17,1
Vaginální soulož 40,2 6,0 15,4 14,8
Závěsy, kříže, klece 39,0 7,9 11,0 20,1
Fackování 37,2 6,7 13,4 17,8
Horký vosk 34,8 4,3 14,0 16,5
Fisting (vkládání pěsti) 32,9 7,9 10,4 14,6
Led 31,7 3,7 7,9 20,1
Oblékání jako druhé pohlaví 26,8 3,0 16,5 7,3
Piersing 19,7 5,5 7,3 6,7
Koprofilie (užití výkalů) 18,2 3,0 6,1 9,1
Svěrací kazajky 17,0 1,8 7,9 7,3
Přidušení 16,5 3,7 6,7 6,1
Elektrické šoky 16,4 3,0 7,9 5,5
Cejchování 15,8 3,0 9,1 3,7
Mumie (forma znehybnění) 13,4 1,2 5,5 6,7
Nože, ostří 10,9 3,0 3,0 6,9
Cévkování 10,4 1,2 4,9 4,3
Zoofilie 7,3 3,7 1,8 1,8
Hraní rolí
"Pán" nebo "paní" - "otrok" 54,3 9,8 20,7 23,8
Scény s užitím uniforem 38,9 9,1 9,1 20,7
"Učitel"-"student" 27,5 3,7 11,0 12,8
Scény "vykonání trestu" 25,0 4,9 11,0 9,1
Scény "z nemocnice" 15,2 1,8 6,1 7,3
Scény "znásilnění" 11,0 3,7 4,3 3,0

     Denně masturbovalo 30% účastníků výzkumu, téměř polovina masturbovala více než jednou týdně. Frekvence masturbací byla zaznamenána vyšší než u běžné populace ve Finsku (méně než pět procent finských mužů masturbovalo denně a jedna pětina přibližně jednou týdně). Podle autorů může být příčinou vysokého počtu masturbací u jedinců SM orientovaných fakt, že mají méně trvalých sexuálních vztahů než jedinci v běžné populaci.
     Přitom 11,0% účastníků výzkumu uvedlo, že vždy u masturbace používají pornografii (videokazety a časopisy). Výlučně výlučně heterosexuální jedinci užívali tyto materiály více než výlučně homosexuální jedinci (2(4, n=106)=21,70; p<0,001). Homosexuální jedinci naproti tomu častěji při masturbaci užívali různé materiály (gumu, kůži), které mohou být klasifikovány jako fetiš (předmět působící vzrušení sám o sobě) (2(2, n=153)=7,90; p<0,05). Autoři v této souvislosti uvádějí jako vysvětlení, že heterosexuální muži mají méně příležitostí k uskutečnění svých potřeb, neboť se ve srovnání s homosexuály méně stýkají s ostatními členy svých komunit.

     Autoři zjišťovali míru sexuální satisfakce pomocí škály DSFI (F(2,5)=3,43; p<0,05). Heterosexuální účastníci (M=6,08, SD=1,9) uváděli nižší míru sexuální spokojenosti než bisexuálové (M=7,9; SD=1,50) a homosexuálové (M=7,65; SD=2,01). Samotné SM preference (sklon spíše k sadismus nebo k masochismu) neměly na míru sexuální spokojenosti vliv. Podle autorů je tomu tak, protože heterosexuální účastníci výzkumu se méně často stýkali v rámci svých komunit než homosexuální účastníci výzkumu a tak měli méně příležitostí uskutečnit své sexuální představy. Je také pravděpodobné, že se homosexuálové SM zaměření účastní SM sexuálních interakcí častěji než SM orientované ženy, které například nemusí cítit tak vysokou potřebu sexuálního styku nebo je jejich procento v rámci SM komunit celkově nižší (na žádost autorů výzkumu o zaslání dotazníku reagovalo 164 mužů naproti 22 ženám). Tím by klesla spokojenost heterosexuálních mužů. Zde je třeba znovu uvést již výše zmiňovaný fakt, že pravděpodobně existuje větší procento submisivních mužů než dominantních žen, takže řada submisivních mužů jen obtížně nachází partnerku.

Doporučená literatura:
užitečné informacekontakt© 2003 - 2017 En.k